Menü iOS APP Android APP
HU EN

DPR

Híreink


Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, P.O.Box 54, 945 01 Komárno

A komáromi Selye János Egyetem 2015. szeptember 16-17-én Komáromban megrendezte az „INNOVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS AZ OKTATÁSBAN ÉS A TUDOMÁNYBAN” elnevezésű 2015-ös Nemzetközi Tudományos Konferenciáját.

A rendezvénynek az volt a célja, hogy az oktatók és kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Elsősorban a humántudományok, társadalomtudományok, neveléstudományok, közgazdaságtan és vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyitott teret, de ott voltak a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújtott tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.

A rendezvényről részletesebb információk a következő oldalon találhatóak: http://selyetudkonf.selyeuni.sk/

A konferencián a ZSKF két hallgatójával képviseltette magát: Iharosi Tamás és Kotányi DóraDIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER ‑ A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA PÁRBESZÉD MODELLJE címmel tartottak előadást szeptember 16-án a „Gazdaság és társadalom – új kihívások” című szekcióban.

Az előadásuk rövid kivonata:
Mind jobban elszakadni látszik a felsőoktatás a munkaerőpiactól. Erre a dilemmára adhat – a fejlettebb nyugati társadalmak tapasztalatai szerint – megfelelő választ a diplomás pályakövetés, amely a munka és a felsőoktatás világa között kialakuló diszkrepanciákat hivatott áthidalni. A Zsigmond Király Főiskola „párbeszéd-modellje” révén pontos és jól használható információkra tesz szert végzett hallgatói sorsáról, melyeket – a képzése minőségének javítása érdekében – az oktatói és hallgatói, valamint a munkáltatók részére visszacsatolja. Kísérleteinkkel a felsőoktatás egyfajta paradigmaváltásának irányát jelöljük ki: a munkaerő-piachoz alkalmazkodó – azzal egyenrangú partnerként párbeszédet folytató, együttműködő – nyitott felsőoktatás rendszerét, amely komplex módon képes felkészíteni hallgatóit arra, hogy megfelelő „válaszokat” adjanak a posztindusztriális társadalmak összetett kihívásaira, vagy ahogy Anthony Giddens fogalmaz: „merészen beilleszkedjenek…”

Három munkatársunk elkészítette a prezentációhoz kapcsolódó tudományos cikkét is. Iharosi Tamás, Kenéz Anikó és Kotányi Dóra „Diplomás Pályakövető rendszer - A Zsigmond Király Főiskola Párbeszéd Modellje” című tanulmánya is olvasható.

* * *

Párbeszéd a kompetenciák nyelvén. A ZSKF pályakövető modellje
(Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont (www.legjobbvagyok.hu)

Európai szinten elismert pályakövetési rendszer (Wéber Anikó www.edupress.hu)
(…) A szekció zárásaként egy olyan modell került bemutatásra, amely segítheti, hogy a hallgatók és oktatók a munkaadók által elvárt kompetenciákat fejlesszék, és a már vállalatnál dolgozók és közvetlen vezetőik között hatékony párbeszéd jöhessen létre. A Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársai dr. Kabai Imre vezetésével az európai szinten elismert diplomás pályakövetési modelljük eredményeiből kiindulva alakítják ki a dolgozók munkahelyi fejlesztésének eszközét: a Percepciós Diszkrepancia Térképet.
A brüsszeli központú European University Association (EUA) a legjobb 20 pályakövetési rendszer között vizsgálta az intézmény rendszerét, amely „kompetencia-párbeszéden” alapuló, komplex, minden érintettre (aktív, végzett és leendő hallgatókra, munkáltatókra, oktatókra) kiterjedő, módszertanában egy sor újdonságot jelentő vizsgálati rendszert dolgozott ki. A jelenlegi háromszereplős modell az elmúlt 5 évben a felsőoktatásban végzett hallgatók munkahelyi beválásnak mérésére kidolgozott 30 kompetenciát tartalmazó modellből indul ki. Lényege, hogy a beosztott munkavállalók nyilatkoznak arról, hogy az általuk végzett tevékenységekhez mely kompetenciákra van szükségük, és milyen mértékben rendelkeznek azokkal, majd a közvetlen vezetőiket is megkérdezik ugyanerről. Ahol ezek a vélemények a legnagyobb mértékben eltérnek, azok az elsődleges munkahelyi konfliktusforrások és gyengeségek. Dr. Kabai Imre kérdésre elmondta: a modell rendkívül hasznos arra, hogy feltérképezze a problémákat, de a megoldáskeresés már nem az ő feladatuk. Erre külön szakember kell, hogy a cég pozitívan tudja felhasználni, amit megtudott, és ne legyen még nagyobb konfliktus belőle. A mérőeszközzel kapcsolatban az is elhangzott: nemcsak a vállalatoknak és munkavállalóknak ad segítséget, hanem az egyetemi és főiskolai hallgatóknak és oktatóknak is jelzés értékű, hiszen látszik belőle, melyek azok a kompetenciák, amelyekre a különböző pozíciókban és munkakörökben szükség lehet, és amelyeket fejleszteni kell a hallgatókban.

A konferencián részt vett ZsKF-es hallgatókkal készült rövid, ámde kedvcsináló interjút ITT érhetik el.

 

A ZSKF TKK A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG JUBILEUMI KONFERENCIÁJÁN (XI. szekció)

A szekció munkája rendkívül hasznosnak bizonyult. Miután az MSZT újjáalakuló Módszertani Szakosztályának első rendezvénye volt, így elmondhatjuk, hogy a szakosztályunk ismét teljesíti küldetését: Szelényi Iván szavaival élve „inspiratív és befogadó” szakmai közösséget alkotunk – elsősorban a fiatal kollégák érdekében! A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a szakosztály következő rendezvényéhez kitűnő alapokat biztosít a jubileumi konferencia III. szekciója („Módszertanok”): e szakmai diskurzus egyfajta „újraszervezését, továbbgondolását” szeretnénk megvalósítani.
A szekciónk fiatal előadói méltán vívták ki a szakmai közönség elismerését: szimpatikus, ígéretes bemutatkozás volt a négy szociológus hallgató részéről. Előadásukban arra vállalkoztak, hogy „újrarendezzék”, egy konkrét feladathoz kapcsolódóan átalakítsák az általam korábban kialakított rétegződésmodellt. Empirikus adatok révén azt vizsgálták, hogy a kiválasztott fiatal populáció tagjai „honnan jöttek” (szüleik réteghelyzete); „hova jutottak” (a megkérdezettek réteghelyzete); „hogyan jutottak idáig” (új elem a modellben az „életutak”, a tanulás, a munkába állás, a szülői ház elhagyása, a párkapcsolat és a gyermekvállalás életeseményei révén kialakított típuscsoportok); „milyen körülmények között” (ide néhány további alapvető szociológiai tényezőt soroltak: neme, lakóhelye, jövedelmi viszonyai). E négy tényező együttes empirikus magyarázó modelljét alkották meg és tesztelték egy többdimenziós variancia-analízis eljárás révén, végzett hallgatók adatbázisán.
A szakmai vitában több javaslat is elhangzott, amelyek szinte új perspektívákat nyitnak a speciális rétegződésmodellünk továbbfejlesztéséhez. Különösen a II. műhely („Új struktúramodellek – Szociológiai Szemle műhely”) és az Educatio Kft. végzett hallgatói kutatásai illeszkednek több tekintetben is kísérletünkhöz.
Az előadók: Kenéz Anikó és Krisztián Viktor (a ZSKF végzett szociológusai – jelenleg az ELTE hallgatói), valamint Gonda Ágnes és Iharosi Tamás (a ZSKF jelenlegi szociológia szakos hallgatói). Mindannyian a ZSKF Társadalomtudományi Kutatóközpontunk munkatársai.
Kabai Imre (szekcióvezető)

* * *

 • Bővebben a konferenciáról az Interneten:

http://www.szociologia.hu/A_hazai_intezmenyes_szociologia_50_eve/ 

Az MSZT Jubileumi Konferenciáján a XI. szekcióban elhangzott előadásunk előadói, címe és a prezentáció internetes elérhetősége:

Kabai Imre – Kenéz Anikó – Krisztián Viktor – Gonda Ágnes- Iharosi Tamás (ZSKF): „RÉTEGZŐDÉSMODELL 2.0” Kísérlet a magyar frissdiplomás fiatalok réteghelyzetének többdimenziós elemzésére.

* * * 

Az előadáshoz kapcsolódó publikációk első darabja (a „KéK” 2013/2. számában):
http://www.kulturaeskozosseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=67

Információk a konferenciáról egy képfile-ban ITT.

* * *

ZSKF TKK RÉTEGZŐDÉSKUTATÓ CSOPORT

Megalakult 2013. januárjában a ZSKF TKK „Rétegződéskutató Csoportja”, melynek céljai, feladatai:

 • a csoport rétegződéskutatási előzményeink összegyűjtése, rendezése, hozzáférhetővé tétele (elsősorban Kabai Imre: Társadalmi rétegződés és  életesemények c. könyve alapján);
 • a Főiskola oktatói, hallgatók köréből olyan további tagok szervezése, akik fogékonyak a rétegződéskutatás kérdései iránt;
 • a rétegződéskutatás elméleti és módszertani kérdéseinek beillesztése a ZsKF TKK keretein belül folyó kutatásokba (különös tekintettel az aktív, a végzett és a leendő hallgatók kutatására);
 • kapcsolatépítés olyan hazai és külföldi kutató műhelyekkel, amelyeknek  hasonló a profilja;
 • rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése a kutatásainkhoz  kapcsolódóan;
 • az elért eredmények beillesztése a Főiskola képzési rendszerébe (tananyagok, szakmai háttéranyagok szerkesztése, speciális kurzusok meghirdetése);
 • külön felület létrehozása a ZSKF honlapján.

A Rétegződéskutató Csoport tagjait nyilvántartja, értesíti a közös rendezvényekről. A Csoport legalább félévente egyszer ülésezik, melyről  feljegyzést készít.

Alapító tagok:

 • Dr. Kabai Imre matematikus-szociológus
 • Kenéz Anikó szociológus
 • Krisztián Viktor szociológus

Első előadás: 2013. 02. 19 "Bánlaky 75 éves"

Nemzetközi konferencián mutattuk be a ZSKF „Párbeszéd-modelljét” 

2012. Június 5-6-án Koppenhágában gyűltek össze Európa azon felsőoktatási intézményei, amelyek a diplomás pályakövetés terén a legjobbak. A 11 ország 23 kiválasztott intézménye között ott volt a Zsigmond Király Főiskola is a „Párbeszéd-modell”-jével.
Mint arról korábban beszámoltunk, 2011 november 23-án az European University Association (EUA)  delegációja látogatást tett Főiskolánkon

(Interneten: http://www.uni-zsigmond.hu/images_uploaded/4f1e93852cc5c.pdf ).

Itt ismerték meg modellünket, amely több  szempontból is unikumnak számít.  

Bővebb információ a modellről és a konferenciáról ITT olvasható.

ZsKF TKK Műhely

A ZSKF Társadalomtudományi Kutatóközpontja Konzorciumi DPR Kutatócsoportjához kapcsolódóan 2012. januárjában megalakult a „ZSKF TKK Műhely”, amely a „Pegazus” projekt keretein belül folyó pályakövető kutatásokhoz kapcsolódó tudományos eredmények bemutatásához – szakmai műhelybeszélgetések, tudományos rendezvények, konferenciák szervezésével – hivatott méltó kereteket biztosítani. Célja, hogy a konzorciumi partnerintézményekben (ANNYE, AVKF, WJLF, ZSKF) a kutatásokban részt vevő hallgatók, oktatók és kutatók számára lehetővé tegye hazai és nemzetközi oktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, műhelyek bevonásával eredményeik bemutatását, publikálását.

Nemzetközi szervezet figyelt fel a ZsKF a kutatásaira - sajtómegjelenések

Előadás a ZsKF DPR-Modelljéről

A Miskolci Egyetem szervezésében 2011. május 25-26-án Tiszafüreden nagyszabású országos konferencián számolt be 14 intézmény az elmúlt két év pályakövető vizsgálatainak eredményeiről, tanulságairól. (A rendezvény a TÁMOP 4.1.1-08/1 „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” című DPR alprogram záró konferenciája volt.)

A ZSKF-et Kabai Imre és Kabainé Tóth Klára képviselte. Az előadás tartalmából:

„A ZSKF TKK 2006 óta készít diplomás pályakövető kutatásokat, melyek több szempontból is speciálisak. Első sajátosságunk: négy intézmény (ANNYE, AVKF, WJLF, ZSKF) konzorciumi kapcsolatban együtt végzi az adatfelvételeket. A második: kidolgoztuk az online kérdőíves adatfelvételek "minta-tervező modelljét" (MySurvey©), amely révén a vizsgálati mintáink reprezentativitása biztosítható. A harmadik: kidolgoztunk egy olyan modellt ("párbeszéd a kompetenciák nyelvén"), amely révén a kutatási eredményeinket "visszacsatolhatjuk" a felsőoktatásba. Előadásunkban a legújabb eredmények tükrében mutattuk be modellünk működését, eddigi kísérleteink eredményét.”

Az elhangzott előadás anyagát ide kattintva nézheti meg: ITT

Folytatódik a ZsKF-en a Diplomás Pályakövető Kutatás!

Kedves Volt Hallgatóink!

Ezúttal szeretnénk mindazoknak megköszönni az együttműködését, akik részt vettek a ZSKF „Diplomás Pályakövető Rendszer” előző kutatásában! A „Végzett Hallgatói Vizsgálatok ZSKF 2010” célja az volt, hogy felmérjük volt diákjaink munkaerő-piaci helyzetét, jövőbeni elképzeléseit, a hivatásához kapcsolódó kompetenciáikat, a munkahellyel való elégedettségét. Összesen 488-an válaszoltak kérdőívünkre – ami jó arány! Az összesített adatok eljutottak az érintett vezetőkhöz, szolgáltatókhoz, így hiteles képet kaptak az Önök véleményéről, megismerhették problémáikat, kívánságaikat.
Kérjük, hogy most újra legyenek a segítségünkre, és TÖLTSÉK KI AZ ETR-en és e-mail-en ÖNÖKHÖZ ELJUTTATOTT KÖVETKEZŐ KÉRDŐÍVÜNKET! Vizsgálatunk célja, hogy felmérjük a volt hallgatóinknak a munkaerő-piaci helyzetét, tájékozódjunk ambícióikról, elképzeléseikről hivatásukat illetően! A kérdőív teljesen névtelen, a kitöltése önkéntes, csak összesített adatokat hozunk nyilvánosságra! A válaszadás rendkívül egyszerű, a kitöltés kb. 15-20 percet vesz igénybe! A visszaküldés határideje: 2011. június 6. 24 óra.

DPR Szakmai Klub III.: Online vagy offline?

Forrás: http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr/hetrol_hetre/dpr_szakmai_klub_3?itemNo=2 (Letöltés ideje: 2010.03.21.)

A reprezentativitás mindennél fontosabb

Az előadások sorát Kabai Imre főiskolai tanár (Zsigmond Király Főiskola) zárta, témája az online kutatások és a reprezentativitás volt. Beszédét egy rövid történelmi anekdotával kezdte (Gallup és az 1936-os elnökválasztás), melynek célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a kutatás során a reprezentatív mintavétel fontosságára. Mint elmondta, nem tömegeket kell megkérdezni, csak a megfelelő embereket. A reprezentativitás kétféleképpen biztosítható: a véletlen, illetve a kvóta szerinti mintavétellel. Az előbbi, Kabai Imre szerint online lekérdezés esetén lehetetlen, mivel nem tudjuk garantálni, hogy a véletlenül kiválasztott mintasokaságból mindenki válaszol is, így máris torzulhat a kutatás eredménye. Így ő a kvóta szerinti mintát helyezi előtérbe. Egy saját 2009-es próbavizsgálatukon mutatta be, hogyan is lehet az eredmények mintából adódó torzítását elkerülni az online felmérések esetén. A megfelelő súlyozás alapja egy excel formátumú mintatervező mátrix, amelynek cellái különböző szempontok szerint tartalmazzák az alapsokaság (a hallgatók, a végzettek, a kutatás alanyai) összetételét, valamint ugyanezen szempontok alapján jelöli a minta (akik ténylegesen válaszoltak a kérdőívre) összetételét. A megfelelő cellák összevetése jelzi a minta torzító tényezőit (pl: kevesebb fiú válaszolt, mint kellett volna) és az eredmények súlyozásával segít helyrebillenteni a mérleget. Abban az esetben, ha egyáltalán nem érkezett válasz egy-egy csoporttól, akkor még mindig megtámogatható a felmérés offline módszerekkel (telefonos lekérdezés a hiányzó csoport tagjairól, majd ezek megfelelő súlyozása).

Bemutatója végén Kabai Imre két dologra hívta fel a figyelmet. Előfordulhat, hogy a spontán végzett és a súlyozott felmérés eredményei között nincs jelentős eltérés, azonban az első esetben nem tudjuk bizonyítani, hogy valóban releváns eredményeket kaptunk. Kabai szerint, ha nem tudjuk garantálni a reprezentativitást, inkább ne is közöljük az eredményeinket. Mint elmondta a sikeres felméréshez ki kell alakítani valamiféle kötődést is a hallgató és az intézmény között, hogy hajlandó legyen válaszolni a kérdésekre. Ennek a kialakítása hosszú folyamat, és mint mondta, nem kell feltétlenül pozitív kapcsolatnak lennie. A szélsőséges érzelmek ösztönzik a válaszadást.

Kabai Imre előadását ide kattintva töltheti le.

A szakmai klub második, kötetlenebb részében a résztvevők szabadon kérdezhettek, megoszthatták tapasztalataikat. A szünetben a kihelyezett számítógépeken bárki kipróbálhatta a különböző online felméréskészítő alkalmazásokat, megismerkedhettek a fejlesztő cégek képviselőivel is.

A következő szakmai klub Szegeden lesz április 29-én, a témája „A diplomás pályakövetés jogi aspektusai". A további részletekről honlapunkon és DPR hírlevelünkből tájékozódhatnak.

DUNA TV

A Duna TV Váltó című gazdasági hírműsorában dr. Kabai Imre ismerteti a Zsigmond Király Főiskolán folyó pályázat és kutatás jelenlegi állását.(Adás: 2010. január 19., január 20., Duna II: 2010. január 20.)

A műsor megtekinthető itt.

A TÁMOP 4.1.1-08/1 Pegazus pályázattal kapcsolatos további híreket ITT érhetik el.

Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Sportlétesítmény menedzser

Jelentkezési határidő: augusztus 31!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Andragógia mesterszak

Tovább
Állami ösztöndíjas finanszírozás

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Angol nyelvű képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Az okleveles közgazdász - a szakma csúcsa felé...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés